Ambassade van België in Roemenië
Home Consulaire diensten Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Inschrijving op een Belgisch beroepsconsulaat

Het nut van uw inschrijving

Sedert het in voege treden van de wet houdende het consulair wetboek op 15/06/2014, wordt administratieve bijstand enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister.

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft. Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.). U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen, Europese verkiezingen indien u in een EU-lidstaat woont).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische consulaire identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).

Lees meer...

De burgers dienen bij een aanvraag tot inschrijving minimum volgende documenten voor te leggen:

- Het inschrijvingsformulier

· Een bewijs waaruit het adres blijkt (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst) of kopie van verblijfsdocument (verblijfsvergunning of lokale identiteitskaart indien van toepassing).

· Kopie van de Belgische identiteitskaart en/of kopie van het Belgische paspoort.

· Het inschrijvingsformulier voor de verkiezingen voor de Belgen in het buitenland en eventueel het volmachtformulier (zie formulieren).

· Voor minderjarige: het inschrijvingsformulier dat ondertekend is door beide ouders.

· Afhankelijk van de situatie op post is het mogelijk dat er bijkomende documenten nodig zijn om een inschrijving op post te rechtvaardigen.